Tsaneva-Agro
Оценката   на   земята   и   на   анализа   на   почвата включва   обстоен   преглед   на   показателите,   избор   на подходяща    култура    според    резултатите,    мерки    за подобряване   на   почвено   плодородие   или   промяна   на Ph,    ако    това    е    необходимо.    Ако    има    ерозия    ще включва и мерки за борба с ерозията на почвата. Планирането    на    нови    насаждения    включва всички     етапи     за     създаването     на     едно     ново насаждение.      Разстоянията      в      реда      и      между растенията.     Избор     на     подходящата     култура     и сортове.      Сроковете      за      засаждане      и      всички агротехнически       мероприятия       преди       и       след засаждането на културите. Прегледът      за      цялостното      състояние      на културите   включва   не   само   преглед   за   вредителите, но   и   преглед   за   развитие,   повреди   от   климатични условия    и    други    фактори    свързани    с    правилното развитието на всяка една култура. Месечният   абонамент   ще   бъде   изготвен   според очакванията   на   клиента.   Може   да   включва   всички услуги или само част от тях.
Вземане    на    почвени    проби    -    тази    услуга включва   вземане   на   почвени   проби   за   почвен   анализ със   специализиран   уред.   Вземането   на   пробите   е   по официалната   методика   за   вземане   на   почвени   проби. След   това   тези   проби   се   предават   в   лаборатория   за почвен    анализ    още    същия    ден    на    вземането    на пробите.   Почвените   проби   се   вземат   в   зависимост   от избраната   от   вас   култура.   За   всяка   отделна   култура   е различна    дълбочината    за    вземане    на    почвените проби и броя на пробите.
Борбата   с   вредителите   по   растенията   включва избор   на      подходящи   препарати,   подходящи   дози   за пръскане, и други агротехнически методи. Торенето    на    растенията    е    важно    за    тяхното добро      развитие.      Услугата      включва      избор      на подходящо     торене     в     зависимост     от     начина     на отглеждане.     Избор     на     подходящите     торове     и изчисляване на торовите норми на декар. Подготовката    на    полетата    преди    засаждане включва   съвети   за   борба   с   плевелите,   предсеитбено торене   и   подходяща   обработка   на   почвата.   Включва всички    важни    етапи    за    подготовка    на    земята    за дадената култура според избора ви. Прегледът    на    посадъчния    материал    включва моето    присъствие    на    място    преди    закупуване    на разсад.     Аз     ще     прегледам     растенията     според стандартите   за   всяка   една   култура   според   закона   за посевен   и   посадъчен   материал.   Освен   за   стандартите аз    ще    следя    и    за    болести    и    неприятели.    Разсада трябва   да   е   чист   от   болести   и   неприятели   и   да   има подходящите     размери     ,     за     да     се     приеме          за качествен.
1. Консултация 2. Преглед за вредители 3. Борба с вредителите по културите 4. Торови норми и избор на подходящи торове 5.   Подготовка   на   полетата   преди   засаждането   на културите 6. Преглед на посадъчен материал 7.    Оценка    на    земите    при    предоставен    почвен анализ и преглед на място 8. Планиране на насаждения 9. Преглед за цялостното състояние на културите 10. Месечен абонамент 11. Вземане на почвени проби Описание за всяка услуга: Консултацията   включва   обсъждане   на   различни въпроси     свързани     с     отглеждането     на     културите, създаването    на    нааждения,    грижи    за    растенията    и други. Прегледът   за   вредителите   включва   преглеждане на   растенията   за   болести   и   неприятели   и   преглед   за плевелите.
Tsaneva-Agro
1. Консултация 2. Преглед за вредители 3. Борба с вредителите по културите 4.    Торови    норми    и    избор    на    подходящи торове 5.      Подготовка      на      полетата      преди засаждането на културите 6. Преглед на посадъчен материал 7.    Оценка    на    земите    при    предоставен почвен анализ и преглед на място 8. Планиране на насаждения 9.    Преглед    за    цялостното    състояние    на културите 10. Месечен абонамент 11. Вземане на почвени проби Описание за всяка услуга: Консултацията     включва     обсъждане     на различни   въпроси   свързани   с   отглеждането   на културите,   създаването   на   насаждения,   грижи за растенията и други. Прегледът       за       вредителите       включва преглеждане     на     растенията     за     болести     и неприятели и преглед за плевелите. Борбата     с     вредителите     по     растенията включва    избор    на        подходящи    препарати, подходящи     дози     за     пръскане,     и     други агротехнически методи. Торенето   на   растенията   е   важно   за   тяхното добро    развитие.    Услугата    включва    избор    на подходящо   торене   в   зависимост   от   начина   на отглеждане.   Избор   на   подходящите   торове   и изчисляване на торовите норми на декар. Подготовката        на        полетата        преди засаждане     включва     съвети     за     борба     с плевелите,   предсеитбено   торене   и   подходяща обработка   на   почвата.   Включва   всички   важни етапи    за    подготовка    на    земята    за    дадената култура според избора ви. Прегледът       на       посадъчния       материал включва    моето    присъствие    на    място    преди закупуване     на     разсад.     Аз     ще     прегледам растенията   според   стандартите   за   всяка   една култура   според   закона   за   посевен   и   посадъчен материал.   Освен   за   стандартите   аз   ще   следя   и за   болести   и   неприятели.   Разсада   трябва   да   е чист    от    болести    и    неприятели    и    да    има подходящите   размери   ,   за   да   се   приеме      за качествен. Оценката    на    земята    и    на    анализа    на почвата      включва      обстоен      преглед      на показателите,    избор    на    подходяща    култура според   резултатите,   мерки   за   подобряване   на почвено   плодородие   или   промяна   на   Ph,   ако това     е     необходимо.     Ако     има     ерозия     ще включва    и    мерки    за    борба    с    ерозията    на почвата. Планирането   на   нови   насаждения   включва всички    етапи    за    създаването    на    едно    ново насаждение.    Разстоянията    в    реда    и    между растенията.   Избор   на   подходящата   култура   и сортове.    Сроковете    за    засаждане    и    всички агротехнически    мероприятия    преди    и    след засаждането на културите. Прегледът    за    цялостното    състояние    на културите     включва     не     само     преглед     за вредителите,     но     и     преглед     за     развитие, повреди     от     климатични     условия     и     други фактори   свързани   с   правилното   развитието   на всяка една култура. Месечният    абонамент    ще    бъде    изготвен според    очакванията    на    клиента.    Може    да включва всички услуги или само част от тях. Вземане   на   почвени   проби   -   тази   услуга включва   вземане   на   почвени   проби   за   почвен анализ   със   специализиран   уред.   Вземането   на пробите     е     по     официалната     методика     за вземане    на    почвени    проби.    След    това    тези проби   се   предават   в   лаборатория   за   почвен анализ     още     същия     ден     на     вземането     на пробите.     Почвените     проби     се     вземат     в зависимост    от    избраната    от    вас    култура.    За всяка       отделна       култура       е       различна дълбочината   за   вземане   на   почвените   проби   и броя на пробите.